LEVERINGSVOORWAARDENartikel 1.        Algemeen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


1.           
Deze voorwaarden zijn van toepassing op
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VAN SCHAIK KOZIJNEN V.O.F, hierna te noemen:
“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.           
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.


3.           
Deze algemene
voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn
directie.


4.           
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of
andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5.           
Indien één
of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


6.           
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de
uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


7.           
Indien zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


8.           
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet
van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
te verlangen.


 


artikel 2         Offertes en aanbiedingen


1 Alle
offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.


2 Gebruiker
kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3 De
in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.


4 Indien
de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.


5 Een
samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


 


artikel 3         Contractsduur;
leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst


1.   
De overeenkomst tussen Gebruiker en de
Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.


2.   
Is voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen
of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


3.   
Indien Gebruiker gegevens behoeft van de
Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker
ter beschikking heeft gesteld.


4.   
Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker.
De
Wederpartij
is
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de
Wederpartij afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van de
Wederpartij.


5.   
Gebruiker heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.


6.   
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit  te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


7.   
Indien de overeenkomst in fasen wordt
uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat de
Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


8.   
Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


9.   
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker
bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie
van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op
te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te
komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit
in kwalitatief en
/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.


10.  Indien de
Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk
voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker
daardoor direct of indirect ontstaan.


11.  Indien Gebruiker met de
Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is
Gebruiker niettemin te
allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij
in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de
prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


12.  Indien de
prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel
5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij
Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of
indien
de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer
dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


 


artikel
4         Opschorting,
ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1.           
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:


-    de
Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;


-    na het
sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;


-    de
Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;


-    Indien door
de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


2.                           
Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst
te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.


3.                           
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn
de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.


4.                           
Indien Gebruiker tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade
en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.


5.                           
Indien de ontbinding aan de Wederpartij
toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.


6.           
Indien de Wederpartij zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.


7.           
Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan
de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.


8.           
In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.


9.           
Indien de Wederpartij een geplaatste order
geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden
gebracht.


 


artikel  5        Overmacht


1.           
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.


2.           
Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.


3.           
Gebruiker kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.


4.           
Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


 


artikel
6         Betaling en incassokosten


1.           
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker
is gerechtigd om periodiek te factureren.


2.           
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in
verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.


3.           
Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij
gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


4.           
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


5.           
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot
verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.


6.           
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.


7.           
Indien de Wederpartij in gebreke of in
verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de Wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


 


artikel
7         Eigendomsvoorbehoud


1.           
Alle door Gebruiker in het kader van de
overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.


2.           
Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge
lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd
om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.


3.           
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te
doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Gebruiker veilig te stellen.


4.           
Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.


5.           
De Wederpartij verplicht zich om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze
penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens
Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


6.           
Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


 


artikel 8   Garanties,
onderzoek en reclames, verjaringstermijn


1.   
De door Gebruiker te leveren zaken voldoen
aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.


2.   
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie
geldt voor een periode van 10
jaar na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.


3.   
Iedere vorm van garantie komt te vervallen
indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste
opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed
op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.


4.   
De Wederpartij is gehouden het geleverde te
(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder
geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat
te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.


5.   
Indien de Wederpartij tijdig reclameert,
schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.


6.   
Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.


7.   
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen
voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij
voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te
verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.


8.   
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond
is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Wederpartij.


9.   
Na verloop van de garantietermijn zullen alle
kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.


10.
In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.


 


artikel
9         Aansprakelijkheid


1.   
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


2.   
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens
de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


3.    Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.


4.   
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.


5.   
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade.


6.   
Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.


7.   
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


8.   De
in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.


 


artikel 10       Risico-overgang


1.                    
Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan
de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


 


artikel 11       Vrijwaring


1.           
De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is.


2.           
Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in
het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de Wederpartij.


 


Artikel
12      Intellectuele eigendom


1.                    
Gebruiker behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


 


artikel  13      Toepasselijk
recht en geschillen


1.                           
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


2.                           
De rechter in de vestigingsplaats van
Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


3.                           
Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.


 


artikel 14       Vindplaats en wijziging voorwaarden


1.           
Van
toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op www.vanschaikkozijnen.nl
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.


2.           
De
Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

gerantie termijnen van toeleveranciers

Voor onze kozijnen geldt een garantietermijn van 10 jaar indien is voldaan aan de montage- en onderhoudsbepalingen zie "ONDERHOUD EN AFSTELLEN"

Voor deuren gelden de voorwaarden en garanties volgens GND: http://www.gnd.nl/index.php?pagina=buitendeuren/techniek

Glas heeft eigen garantiepepalingen: http://www.gswb.nl/nl/kennisbank_algemene_voorwaarden.php zie ook "GLAS"